Gasol

Gasol, gas

 

Gasol är
Ett handelsnamn på en petroleumprodukt som främst består av propan (C3H8) eller butan (C4H10). Propan har en kokpunkt på  - 42° C, kan därför användas i mycket sträng kyla. Propan levereras i stål-, komposit- och aluminiumflaskor.
 
Butan har en kokpunkt på 0° C och kan därför endast användas över denna temperatur. Butan levereras i engångsbehållare. På senare år har vissa flaskor en blandning av propan och butan (30-70) för att man skall kunna använda dom ner till ca. –10° C.
 
Gasol är miljövänligt, gift och luktfri vid utvinningen, därför har ett luktämne tillsats (etylmericaptan) som indikerar läckage vid mycket låga koncentrationer.
 
Gasol är en gas men vid komprimering övergår den till vätska. Det är av den anledningen en gasolflaska alltid skall stå upp vid transport, förvaring och användning. Skulle gasolvätska komma ut i slangar/rörsystem så expanderar vätskan 250 gånger i volym med en tryckhöjning som följd. Resultatet av detta är att förbrukarna går sönder och eventuellt brand.
 
Gasol har ett mycket högt energiinnehåll, 1 kg propan är lika med 12,8 kWh. Temperaturen är vid rätt förbränning ca. 1900° C. För att se till att du har rätt förbränning skall den inre kärnan i lågan vara blågrön till färgen. Det får inte förekomma några gula inslag i lågan. Om så är fallet skall den lämnas till service.
 
Gasol i Sverige
Av den totala gasolanvändningen i Sverige sker ca 80% inom industrin. Ett viktigt inslag i svensk gasolförsörjning är att befintlig lagringskapacitet täcker hela Sverige med total marknadstäckning och stor leveranssäkerhet som följd. Gasol importeras till Sverige via hamnarna i Göteborg, Stenungssund, Karlshamn och Piteå. Därifrån distribueras gasolen ut med tankbil eller järnväg till användarna. Under år 2007 användes drygt 6 TWh gasol i Sverige.
 
Gasol är idag en aktiv användbar energi i  restaurangnäringen och i privata bostäderna för matlagning.
Den används även flitigt som uppvärmning i villor och fritidhus till större industrilokaler.
 
Viktiga egenskaper
Gasol är en mångsidig gas som används bl a till gasolkök, belysning, gasolkaminer och kylskåp.m.m.  Dessutom har gasol stor betydelse inom såväl hobby och hantverk som industri.
Gasol är energirik, miljövänlig, giftfri och fri från föroreningar. Ett kilo gasol innehåller 12,8 kWh vilket motsvarar 11 000 kcal. Temperaturen i gasol/luftlågan är teoretiskt 1 900°C och smälter lätt bl a metaller. Att koka upp en liter vatten med hjälp av gasol tar endast 2—3 minuter.
All förbränning fodrar luft och för att förbränna en m3 gasol krävs 24 m3 luft.
Flaskorna gasolen förvaras i uppfyller mycket höga krav på säkerhet och gasolen kan förvaras i dessa under obegränsad tid utan att förstöras.
Gasol är tyngre än luft men blandar sig lätt med omgivande luft. Under vissa omständigheter kan dock utläckande gasol ansamlas på lågt liggande punkter. För att varna vid gasolansamlingar eller läckage har ett illaluktande ämne tillsatts gasolen. Lukten känns redan vid mycket låga koncentrationer.
 
Hantering av gasolflaskor
Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående — såväl vid transport, förvaring som vid användning. Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppflammande lågor.
Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan.
Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen. De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

Förvaring och hantering av gasol
I bostad får endast hanteras brandfarlig gas för eget behov. I källares förrådsutrymme och på vind får ingen brandfarlig gas förvaras. Gasolflaskor får inte heller placeras intill en elcentral eller på plats där gnistbildning kan uppkomma.
I enfamiljshus (villor, radhus) får hanteras gasol i flaskor mindre än 30 liter (P11=27 liter). Observera att max volym som får hanteras utan tillstånd är 60 liter gasol.
I utrymme avskilt, i lägst brandteknisk klass EI 30, från bostaden, t ex eget garage eller hobbylokal, får dessutom hanteras högst två gasolbehållare större än 15 liter, d v s totalt max 60 liter.
I flerfamiljshus (lägenheter) får endast hanteras gasol i flaskor mindre än 5 liter (2012=4,8 liter), förutom på balkong där flaskor med volym upp till 30 liter får hanteras (P11=27 liter). I garage till flerfamiljshus får inga flaskor med brandfarlig gas hanteras.
Flaskor som är placerade utomhus bör förvaras i låsbart skåp, försett med ventilationsöppning upptill och nedtill, eller med låsbar huv.
För större mängd gasol än ovan angivet, måste man söka tillstånd hos den lokala brandmyndigheten.
 
Så här fungerar gasol
Gasol är vid vanligt tryck och temperatur en gas. I gasolflaskan är gasen däremot komprimerad (förhöjt tryck) och har därför övergått till vätskeform.
I en nyfylld gasolflaska upptas ca 80% av volymen av gasol i vätskeform, resterande 20% utgörs av gasol i gasform. När flaskventilen öppnas strömmar gas ut från toppen av flaskan till den anslutna utrustningen. Trycket i flaskan sjunker och lika mycket flytande gasol som den mängd som förbrukats övergår till gasform.
På detta sätt fortsätter förloppet så länge förbrukningen pågår och det finns gasolvätska kvar i flaskan.
 
Användning av gasol
För att gasolen ska fungera och avge den värme man önskar måste gasolen blandas med luft på ett effektivt sätt. Detta sker i brännaren.
Alla brännare har ett munstycke genom vilket gasen strömmar ut och blandas med en del av förbränningsluften. Blandningen antänds sedan vid brännarens utlopp. Önskad effekt regleras steglöst på brännaren.
När blandningen mellan gasol och luft är optimal, fullständig förbränning, har lågan en grönblå "kärna". Om lågan inte kan justeras så att denna kärna erhålls kan apparaten behöva service det kan vi på Gas & Gasolmästarna hjälpa dej med ,antingen lämnar du ´aparaten hos någon av våra butiker eller så ringer du oss så bokar vi tid för servicebesök.